PRAKTISCH

De aanmelding

Een aanmelding kan op eigen initiatief gebeuren of na verwijzing door de school, het CLB, een arts,… . Dit kan telefonisch of via het contactformulier.

Intakegesprek

Tijdens dit gesprek gaan we de problemen en de voorgeschiedenis in kaart proberen te brengen. We brengen u ook op de hoogte van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheden tot terugbetaling. Verdere schoolse, medische, psychologische of pedagogische gegevens kunnen in overleg worden opgevraagd.

Wat meenemen bij de eerste afspraak?

  • Een “voorschrift voor het opmaken van een logopedisch aanvangsbilan”, uitgeschreven door een huisarts of geneesheer-specialist (NKO-arts/kinderarts/…).
  • 3 kleefbriefjes van het ziekenfonds
  • Eventuele andere documenten of verslagen die relevant kunnen zijn voor het in kaart brengen van de problematiek zoals o.a. verslagen van andere disciplines (bv. kine, psycholoog,..), doorverwijsbrieven, schoolse gegevens (bv. rapporten,…).

Diagnostisch onderzoek

De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meerdere zittingen in beslag nemen. Door het onderzoek kunnen we een duidelijk beeld krijgen van de aard en de ernst van de problematiek. Op basis van de testresultaten en onze observaties besluiten we of therapie al dan niet nodig is.

Adviesgesprek

Eens alle onderzoeksresultaten zijn verwerkt, bespreken we onze bevindingen en formuleren we ons advies. Indien logopedie is aangewezen, worden de  behandeldoelen bepaald en besproken. Er wordt een logopedisch verslag (=aanvangsbilan) opgesteld.

Aanvraagprocedure

Met dit logopedisch verslag gaat u dan naar de geneesheer-specialist (NKO-arts, kinderarts,…) om een voorschrift te verkrijgen voor logopedische therapie. De nodige documenten worden door ons samengevoegd en vervolgens aan het ziekenfonds bezorgd. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds evalueert de aanvraag en stelt ons schriftelijk op de hoogte van de beslissing omtrent de terugbetaling. In de toekomst kan er indien nodig nog een verlenging aangevraagd worden.

Behandeling

Dankzij het uitgebreide onderzoek en de grondige analyse, kunnen we een duidelijk onderzoeksverslag met een behandelplan op maat opstellen. Een nauwe samenwerking en regelmatig overleg met alle betrokken partijen (school, CLB, kinesisten,…) is noodzakelijk.  Uiteraard vindt overleg uitsluitend plaats met toestemming van de ouders.  We werken steeds op afspraak. De logopediesessies vinden 1 of 2 keer per week plaats op vast terugkerende  momenten. De tijdstippen worden in overleg met u vastgesteld. De duur van de behandelperiode varieert sterk en is afhankelijk van de ernst en de aard van het probleem en van de leeftijd van het kind. De behandelingen worden in de praktijk gegeven, maar kunnen op aanvraag ook op school doorgaan. Logopedie kan echter enkel op school plaatsvinden wanneer we hier de toestemming voor hebben en indien dit praktisch te verwezenlijken is.

Annuleren

Wij vragen u om de gemaakte afspraken te respecteren. Indien uw afspraak niet kan doorgaan, gelieve dan minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Ook als de therapieën op school doorgaan, moeten uitstappen (schoolreis, toneel, …) en verlofdagen (pedagogische studiedagen, afwezigheden i.v.m. religie,… ) steeds tijdig door jullie worden doorgegeven.

Op deze manier kunnen wij andere patiënten verder helpen. Bij nalatigheid hiervan zal de sessie worden aangerekend zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Voor het effect van therapie, is het belangrijk dat u regelmatig komt. Probeer langdurige afwezigheden dan ook te vermijden.

GDPR

Voor alle informatie met betrekking tot de gegevensbescherming verwijzen wij graag door naar de aparte pagina over de GDPR.